• Špeciálna základná škola

        Špeciálna základná škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy, J. Rumana 6 v Liptovskom Mikuláši. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa a deťom s viacnásobným postihnutím a ťažkým viacnásobným postihnutím. Vzdelávanie je realizované špeciálnymi formami a metódami s možnosťou využitia kompenzačných pomôcok s cieľom začleniť žiakov do pracovného procesu a života spoločnosti.

        Škola je vnútorne diferencovaná na varianty A, B, C. V A variante sú začlenení žiaci s intelektom v pásme ľahkého mentálneho postihnutia. B variant Špeciálnej základnej školy navštevujú žiaci s intelektom v strednom pásme mentálneho postihnutia. Do C variantu sú začlenení žiaci s ťažkým viacnásobným postihnutím. Žiaci sú vzdelávaní podľa učebných osnov príslušných variantov, individuálnych vzdelávacích plánov prípadne pracujú podľa individuálnych stimulačných programov.