• Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení,

    Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš

    Škola svojou činnosťou nadväzuje na dlhodobú tradíciu zariadenia. Je integrálnou súčasťou liečebnej a diagnostickej práce s deťmi najmä na pediatrickom oddelení. Činnosť školy sa neobmedzuje len na edukačnú stránku, ale svojou činnosťou podstatne skvalitňuje pobyt detí v zdravotníckom zariadení.

    Výchova a vzdelávanie je organizované podľa učebných osnov vydaných pre ZŠ a ŠZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, a to v rozsahu podľa A,B,C variantu, ktorý sa určí po dohovore s ošetrujúcim lekárom vzhľadom na zdravotný stav žiaka. Výchovno–vzdelávací proces je realizovaný najmä na pediatrickom oddelení NsP v Liptovskom Mikuláši, pri dlhšej hospitalizácii a žiadosti zákonných zástupcov sa do procesu zapájajú aj žiaci z chirurgického a traumatologického oddelenia. Vyučovanie prebieha individuálnou formou, vzhľadom na skutočnosť, že dané oddelenia sú lôžkového charakteru. 

    Edukačná činnosť MŠ a školského klubu detí zriadeného pri ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Liptovskom Mikuláši je realizovaná v tzv. „herni“ (miestnosť zriadená nemocnicou na kolektívnu prácu s deťmi a žiakmi), ktorá poskytuje žiakom služby najmä v popoludňajších hodinách, formou záujmovej činnosti.

    Škola v rámci svojej činnosti realizuje v priebehu roka rôzne výročné akcie pre deti. Svoju činnosť prezentuje najmä formou výzdoby interiéru detského oddelenia (nástenky), zapájaním sa do regionálnych výtvarných súťaží, ktoré usporadúva Múzeum ochrany prírody, Liptovské osvetové stredisko, Galéria P.M. Bohúňa, Mesto Liptovský Mikuláš.