• Profil školy

    • Spojená škola bola zriadená dňom 1. septembra 2006 ako rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad v Žiline. Zlučuje tri špeciálne školy, ktoré tvoria jej organizačné zložky:

     • Špeciálna základná škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš
     • Špeciálna materská škola, Kuzmányho 6, Liptovský Mikuláš
     • Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš

     Súčasti školy sú:

     • Školský klub detí, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš
     • Školský klub detí, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš
     • Školský klub detí, Kuzmányho 6, Liptovský Mikuláš
     • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kuzmányho 6, Liptovský Mikuláš

      

     Špeciálna základná škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy, J. Rumana 6 v Liptovskom Mikuláši. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa a deťom s viacnásobným postihnutím a ťažkým viacnásobným postihnutím. Vzdelávanie je realizované špeciálnymi formami a metódami s možnosťou využitia kompenzačných pomôcok s cieľom začleniť žiakov do pracovného procesu a života spoločnosti.

     Škola je vnútorne diferencovaná na varianty A, B, C. V A variante sú začlenení žiaci s intelektom v pásme ľahkého mentálneho postihnutia. B variant Špeciálnej základnej školy navštevujú žiaci s intelektom v strednom pásme mentálneho postihnutia. Do C variantu sú začlenení žiaci s ťažkým viacnásobným postihnutím. Žiaci sú vzdelávaní podľa učebných osnov príslušných variantov, individuálnych vzdelávacích plánov prípadne pracujú podľa individuálnych stimulačných programov.

     Druhou organizačnou zložkou našej školy je špeciálna materská škola, ktorá sa nachádza priamo v meste, v tichej lokalite, v budove s bezbariérovým vstupom a ihriskom. V triede je nízky počet detí, čo pedagógom umožňuje pracovať s nimi individuálnou formou podľa ich potrieb vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia.

     Organizačnou zložkou Spojenej školy je aj Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces počas hospitalizácie detí na pediatrickom oddelení Liptovskej nemocnice.

     Súčasťou školy je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických a rehabilitačných intervencií deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu mieru rozvoja ich osobnosti a sociálnu integráciu.