• Hodnotenie žiakov Spojenej školy, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš v druhom polroku školského roku 2019/2020

     • Prijaté pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov sú v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, podpísaným ministrom školstva Branislavom Gröhlingom 4.4.2020 /aktualzácia z 20.4.2020/.

      Pedagógovia školy rešpektujú pri priebežnom i záverečnom hodnotení pravidlá uverejnené v prílohe. Riaditeľka školy ich zverejňuje po prerokovaní v pedagogickej rade školy, ktorá sa uskutočnila elektronickou formou per rollam.